Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında

1089
0
PAYLAŞ

Sayın Üyemiz,

7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun’un 4’üncü maddesinin yedinci fıkrası ile; 5174 sayılı yasa kapsamında üyelerimizin Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri borçları asıllarının işbu yasa kapsamında yapılandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar düzenlenmiştir. Bu çerçevede;

1.Anılan madde ile 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil ) önceki alacakların tahsili düzenlenmiştir.Borsamıza olan borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara ve yapılandırma başvurusunda bulunanlara iş bu kanun kapsamında yapılandırma imkanı tanınmamış olup bu durumda bulunan üyelerimiz yasa gereği  sadece 01.07.2016 ile 31.03.2017 tarihleri arasındaki borçları için işbu Kanun kapsamındaki yapılandırmadan faydalanabileceklerdir.

2. Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih olan 27.05.2017 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde bu ödemeye tekabül eden  orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

3. Üyelerimizin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31.07.2017 tarihine kadar Borsamıza  yazılı olarak başvurması şarttır.

4. Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyelerimiz başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak  bu  düzenlemeden faydalanabilecektir.

5. Başvuru üzerine, üyelerimizin asıl borcu olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda en fazla toplam 6 eşit taksite bölünebilecektir. Birinci taksitin son ödeme günü 31.08.2017 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.  Vade son ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:

30.09.2017

31.10.2017

30.11.2017

31.12.2017

31.01.2018

6- Taksitlerin her hangi birinin anılan maddede öngörülen  süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların  ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsiline devam olunacaktır.

7-Toplam anapara borç tutarı yukarıda 5’inci maddede belirtilen şekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartına da taksitlendirilebilir.

8-Üyelerin aidat ve tescil ücretleri  borçları için icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda mahkeme ve icra giderleri ile vekalet ücretinin ilk taksit tutarı ile birlikte ödenmesi şarttır. Yasa hükmünden yararlanmak isteyen borçluların anılan maddede  belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.  Taksitlerden her hangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EKLER:

EK:1  Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK:2 Taksitle Ödeme Başvuru Dilekçeleri

2 Taksitte Ödeme Seçeneği

3 Taksitte Ödeme Seçeneği

4 Taksitte Ödeme Seçeneği

5 Taksitte Ödeme Seçeneği

6 Taksitte Ödeme Seçeneği

 

 

BİR CEVAP BIRAK